ࡱ> pro RAbjbjAvȋȋ\ MOOOOOccc8O c- (!!!u"u"u",,,,,,,$b148!-!Ou"u"u"u"u"!-OO!!ZB-%%%u" O!O!,%u",%%V+H,!@#+ ,X-0- , L4/%vL4,L4O,u"u"%u"u"u"u"u"!-!-%@u"u"u"-u"u"u"u"L4u"u"u"u"u"u"u"u"u"/ : _lςw>\w^S{tRl ,{Nz;` R ,{Nag :NN2S>\w^͑'Y[hQΘi Nn4Ymd>\w^NEe` Oۏ^:SW0WS>\wDn[hQ0Tt0ؚHe)R(u ĉ>\w^S]\O Onc 0-NNSNlqQTV[hQuNl 0 0-NNSNlqQTVwq\[hQl 0 0_lςw[hQuNagO 0 0>\w^[hQĉ z 0 0>\w^[hQvcw{tĉ[ 0I{ gsQl_0lĉ0ĉzNShQ0ĉ 6R[,gRl0 ,{Nag ,gRl(uN_lςwXQ>\w^vS]\O0 ,{ Nag ,gRl@by>\w^ /fc(uNX[Pё^\0^ё^\ww +RTcQ>\wv:W@b NSb8h]Nwq\>\w^S5uSpp#n^0 ,{Vag >\w^S/fc~bkO(u0^_0핓^v>\w^~Ǐ0W(SbǑ(u[hQsOb/g] zۏLlt ~ gv^D(v:ggċ0O[ ]md[hQsONEe` 1u^\0WS~Nl?e^~~vsQ蕌TN[~T6ebT NNybQS NQ~eQ>\w^{t0 ,{Nag>\w^S]\OSR N1u>\w^uN~%USMO#0>\w^uN~%USMOcebsQ4xNv vQS]\O1u>\w^uN~%USMOQDNbvQ N~;N{USMO#e N~;N{USMOb>\w^uN~%USMOQDN Nfnxv vQS]\O1u^\0WS~Nl?e^c[{tUSMO#0N NUSMO~y:N>\w^{tUSMO0 ,{mQag^%`{tTu`sX蕔^R:_[>\w^S]\Ovvcwhg cwO>\w^{tUSMO=[[hQ0sO;NSO#N0Ol[>\w^ gvcw{tL#v gsQL蕔^R:_lT\O cgqL#R]Se㉳Q>\w^SsQsv nxO>\w^S]\Oz)R[e0 ,{NagRT_[>\w^{tUSMO~T_S)R(u>\wDn v;m^:SW0W0ybke^>\w^yv[yb ekQ\v^md>\w^X[ϑ0 ,{Nz VǑT핓^ ,{kQag ЏL0Rg~hؚb NQۏLc>\\ONv>\w^ NS\P(ueǏ3t^v>\w^0l guN~%;NSOv>\w^ _{ۏLVǑb핓^ v^^OHQǑ(uVǑe_0 ,{]Nag >\w^핓^^[>\w^]WSO0c*m|~0vKmeShTsXǑS~Tlt] zce Ǒ(u8lEN2be 2*mS3z[[hQ|pekck8^핓^BlؚNI{0xmm~Wm'YNWmv1.2 PN N md[hQsONEe`0핓^T >\w^ꁫSgn2c*mT]WSO3z[v[hQ0sOBl ck8^`Q Ney4l Ndyrk`QY eۏLe8^ΘivKmSN]]g0핓^] zv2c*me^OHQ bf n*b*m0c*m0n*me0 N['`핓^FO*g0R Nĉ[v>\w^ {[e핓^Qlt] z0핓^Tv>\w^ nx_^v cyv[yb z^~~0 ,{ASag >\w^VǑ^EQR>\whQndv^EQR)R(uTYUYtvSL'` v^^(W[be]^yvMRgQYvMRc NSe_] hQnd^:S>\w bdT\5X>\w^gQ{ir b` YSY0W {_^S>\w^[hQsOΘi0 VǑe]^yf[Tt[cۏ^v^ޏ~ۏL nx-Nbke]v {ft1uv^6R[v^v2ceb^\0W^%`{t0u`sX -NbkgPg N_Ǐ1t^ &TR{[>\w^ۏL핓^0 ,{ASNag >\w^VǑT핓^^ cgq^yv[hQ0sO04lO N Te BlۏL =[[hQuN0sXOb04lWOcce0(W] z_YMR >\w^{tUSMO^_U\[hQ0sOsrċNT] z0W(R[ te9e` (Wnx[:Nck8^^MRc N QۏL[hQeTe]0[ N[hQnd^Q>\wvVǑyv N_Ǐ[hQe[g0 >\w^VǑT핓^] zvR[00e]0vt0ċNI{USMO_{wQY 0>\w^[hQvcw{tĉ[ 0BlvN>\w^I{~v^vD( ^Te]USMO_{OlS_[hQuNS0 ,{ASNag VǑT핓^] z[]T >\w^{tUSMO^YXbċN:gg[] zۏL6eċN0ċN:gg^9hnc gsQl_0lĉ0ĉz0hQ0ĉR+R6R>\w^lt] z[hQ0sO6eċNbJT0ċNbJT_{[] z/f&Tn[hQ0sOBlv^0RSagN\OQfnx~0ċN:gg[\OQvċN~bbl_#N0^%`{t蕔^R:_[6e;mRT6e~gvvcwhg0 ,{ NzS ,{AS Nag >\w^S3u]\O1u>\w^{tUSMO# ^\0WS~Nl?e^^%`{tSt0 ,{ASVag >\w^wQY NRagNKNN v^[b[hQ0sOċN nx{_^mdNEe`v ^3uS N ]Ol YWb~vsQ?e^ybQ9e\OvQN(uv v^cO gHefPgev N "&,.4۶ەybyG3&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(4hMhRwKHOJPJQJ\^JfHq ,hMhRwKHPJ\^JfHq 7hMhRwKHOJPJQJ\^JfHo(q @hEhRwB*KHOJPJQJ\^JfHo(ph333q Hh5hRwB*CJ,KHOJPJQJ\^JaJ,fHo(ph q HhMhRwB*CJ,KHOJPJQJ\^JaJ,fHo(ph q .b  x ~bxd-D1$5$G$H$M WD`xgdRwd-D1$5$G$H$M `gdRwd-D1$5$G$H$M `gdRwd-D1$5$G$H$M WD`gdRw$d-D1$5$G$H$M a$gdRw$d-D1$G$H$M a$gdRw 46 ` b h j  ȰȰȰȈtȚ`ȰȚL&hhRwKHOJPJQJ\^Jo(&h\hRwKHOJPJQJ\^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(#hMhRwKHOJPJQJ^Jo(+hRwKHOJPJQJ^JfHq .hRwKHOJPJQJ^JfHo(q 4hMhRwKHOJPJQJ^JfHo(q 7hMhRwKHOJPJQJ\^JfHo(q  8 F b wccH?-#hMhRwKHOJPJQJ^Jo(hRwOJPJo(4hMhRwKHOJ PJQJ \^J fHq &hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(+hRwKHOJPJQJ^JfHq .hRwKHOJPJQJ^JfHo(q 4hMhRw@OJPJQJ^JfHo(q 4hMhRwKHOJPJQJ^JfHo(q &hhRwKHOJPJQJ\^Jo( hRwKHOJPJQJ\^Jo(   > B x  r §tbNN5)h hRwOJPJo(1h hRwKHOJ PJQJ ^J fHq &h hRwKHOJPJQJ\^Jo(#hMhRwKHOJPJQJ^Jo(4h `hRwKHOJPJQJ^JfHo(q .hRwKHOJPJQJ^JfHo(q 4hMhRwKHOJPJQJ^JfHo(q 1hMhRwKHOJ PJQJ ^J fHq hRwKHOJPJQJ\^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(r t x ~ ӷt`O`O44hhhRw@OJPJQJ^JfHo(q hRwKHOJPJQJ\^Jo(&h `hRwKHOJPJQJ\^Jo(hRwKHOJPJQJ\^J4hZhRwKHOJPJQJ\^JfHq 1hRwKHOJPJQJ\^JfHo(q 7hZhRwKHOJPJQJ\^JfHo(q #h hRwKHOJPJQJ^Jo(4h hRwKHOJPJQJ^JfHo(q &(,.0:<z|泘}lX昳IAhRwKHPJhRwKHOJPJQJ^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo( hRwKHOJPJQJ\^Jo(4h `hRwKHOJPJQJ^JfHo(q 4hMhRw@OJPJQJ^JfHo(q .hRw@OJPJQJ^JfHo(q 4hhhRw@OJPJQJ^JfHo(q 1hhhRw@OJPJQJ^JfHq (^z`d-D1$5$G$H$M `gdRw$d-D1$5$G$H$M a$gdRw+d-D1$5$G$H$M `+gdRwd-D1$5$G$H$M WD`gdRwxd-D1$5$G$H$M WD`xgdRwd-D1$5$G$H$M `gdRw 0@Br§؅yhTCT hRwKHOJPJQJ\^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo( h-lhRwB*OJPJo(phh KhRwOJPJo(hRwOJPJo(1hMhRw@OJPJQJ^JfHq 4hMhRw@OJPJQJ^JfHo(q +hRw@OJPJQJ^JfHq .hRw@OJPJQJ^JfHo(q hRwKHOJPJQJ^Jo( *BFHPp~˰˕}b˰˰˰GG4h?lhRwKHOJPJQJ^JfHo(q 4h `hRwKHOJPJQJ^JfHo(q .hRw@OJPJQJ^JfHo(q 4hMhRw@OJPJQJ^JfHo(q 4hMhRwKHOJPJQJ^JfHo(q .hRwKHOJPJQJ^JfHo(q 7hMhRwKHOJPJQJ\^JfHo(q bzթ{bP54hMhRwKHOJPJQJ^JfHo(q #hMhRwKHOJPJQJ^Jo(1hMhRw@OJPJQJ^JfHq +hRw@OJPJQJ^JfHq .hRw@OJPJQJ^JfHo(q 4hMhRw@OJPJQJ^JfHo(q hRwKHOJPJQJ\^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(+hRwKHOJPJQJ^JfHq z8:\^bdfhn͇͇͇͢lXGXG8hRwKHOJPJQJ^Jo( hRwKHOJPJQJ\^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(4hMhRwKHOJPJQJ^JfHo(q 4hMhRw@OJPJQJ^JfHo(q +hRw@OJPJQJ^JfHq )hA*hRwB*KHOJPJQJ^Jph.hRw@OJPJQJ^JfHo(q 4h KhRw@OJPJQJ^JfHo(q nr Nlw[B[+[,hMhRwKHPJ\^JfHq 1hRwKHOJPJQJ\^JfHo(q 7hMhRwKHOJPJQJ\^JfHo(q )hp6hRwB*KHOJPJQJ ^JphDDD4hghRwKHOJPJQJ^JfHo(q 4hMhRwKHOJPJQJ^JfHo(q hzKHOJPJQJ^Jo(hRwKHOJPJQJ^Jo(#hMhRwKHOJPJQJ^Jo(hRwKHOJPJQJ^J2^`h쿤ېtY>Y&Y.hRwKHOJPJQJ^JfHo(q 4h'hRw@OJPJQJ^JfHo(q 4h'hRwKHOJPJQJ^JfHo(q 7h'hRwKHOJPJQJ\^JfHo(q &h'hRwKHOJPJQJ\^Jo(4hMhRwKHOJPJQJ^JfHo(q 7hMhRwKHOJPJQJ\^JfHo(q hRwKHOJPJQJ\^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(nx666T7n7777^8ggggggd-D1$5$G$H$M `gdRwXd-D1$5$G$H$M `XgdRwd-D1$5$G$H$M `gdRwd1$5$G$H$WD`gdRwd-D1$5$G$H$M WD`gdRwd-D1$5$G$H$M `gdRw h6t6v6z6|6~66666666666ѶqdP?P hRwKHOJPJQJ\^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(hRwOJPJQJ^Jo(#h'hRwKHOJPJQJ ^Jo(.hRw@OJPJQJ^JfHo(q 4h5hRwKHOJPJQJ^JfHo(q 4h'hRwKHOJPJQJ^JfHo(q U#h `hRwKHOJPJQJ^Jo(4h'hRw@OJPJQJ^JfHo(q ]WSOS^:SteSOeQhT6q0Wb_0W ~ gv^D(v:ggċ0O[ NX[(W[hQsONEe` NO[hT[hQsO bq_Tv N VǑv^hQnd^:S>\wN NQXX[>\w bdT\5X>\w^gQ{ir b` YSY0Wv V &{T,gRl,{]Nag,{N>kĉ[v0 ,{ASNag &{T,gRl,{ASVag,{N0N>kv >\w^{tUSMO^cN NReNDe v^[vQw['`# N >\w^S3uh N [hQSsXΘiċ0ObJT N ] YWb9e\OvQNev cNvsQ;N{QwQvfPge V gsQl_0lĉ0ĉzĉ[vvQNeNDe0 ,{ASmQag &{T,gRl,{ASVag,{ N0V>kv >\w^{tUSMO^cN NReNDe v^[vQw['`# N >\w^S3uh N Slt] zeHhS[g[ybDe N lt] ze]0vtSz]6eDe V [hQ0sO6eċNbJTSbJTcQvte9enxPge N gsQl_0lĉ0ĉzĉ[vvQNeNDe0 ,{ASNag >\w^^\0WS~^%`{t蕔^(W6e0RcNvlPgeT10*N]\OeQۏL8h[ v^cS~Nl?e^~~^%`{t0u`sX0S9e06qDn04l)R0gNI{vsQۏLs:W Y8h0s:W Y8hT\w^Ss:W Y8hah 0 QwQSa c^\0WS~Nl?e^ybQ0 ,{ASkQagS~Nl?e^(W\OQck_SQ[MR ^lQ:y lQ:yg10e lQ:yg*g6e0RS[a ^\OQSQ[6e0RS[a ^9hncS[a\OQYtT Q\OQSQ[0 TaSv T{tUSMOSQSybQeN v^T>yOlQJT0 ,{AS]Nag c0RSybQeNT >\w^{tUSMO^OlT[hQuNSS:gsQ3ulS[hQuNS0mSlvQNSv {tUSMO^SeT gsQ:gsQ3ul0{tUSMO^ cgqchHh{tvĉ[ ^z>\w^S]\OeNDechHh v^YUOX[0 ,{NASag >\w^ST ^\0W?e^^\S^:SW0W~eQVWzzĉR OlOĉ{tO(u [gRg0[R0[nRn ZP}Y[T{|Θiv2]\O0 ,{Vz DR ,{NASNag ,gRl1uw^%`{tSO TwSU\9eiY0w]NTOo`SS0w"?eS0w6qDnS0wu`sXS0w4l)RS0wgN@\0wla@\I{ gsQL#ʑ0 ,{NASNag ,gRlS^KNeweL V[S gĉ[vNvQĉ[0 >\w^S3uh >\w^ Ty0W@WS;`^[Ne S;`]Wؚ(s|)SI{+R{tUSMO Ty0W@W]\OT|NyR5u݋vtUSMOD(I{~USMOD(I{~e]USMOD(I{~Θiċ0OUSMOb6eċNUSMOD(I{~0W(R[USMO>\w^sr{N+T핓^bVǑ] zvb/g0]z0ňn0e{N {tUSMOvz t^ g el&{T,gRl,{ASVag,{N0N>kv>\w^3uS NkXQvt00e]00W(R[USMOOo` N핓^bVǑ] zvb/g0]z0ňn0e{N0 >\w^Ss:W Y8hah >\w^ Ty0W@Ws:W Y8ha s:W Y8hNXT~{ T   PAGE \* MERGEFORMAT- 2 - PAGE \* MERGEFORMAT- 1 - 6677 7 7777$7n77788888888ȰȕȰȃq]L]66+hRw@OJPJQJ^JfHq hRwKHOJPJQJ\^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(#hchRwKHOJPJQJ^Jo(#hMhRwKHOJPJQJ^Jo(4hghRw@OJPJQJ^JfHo(q .hRw@OJPJQJ^JfHo(q 4hMhRw@OJPJQJ^JfHo(q 7hMhRwKHOJPJQJ\^JfHo(q 8888 8"8&8(888:9<9@9B9D9J9N9pW?.hRwKHOJPJQJ\^JfHq 1hRwKHOJPJQJ\^JfHo(q 7hMhRwKHOJPJQJ\^JfHo(q hRwKHOJPJQJ\^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(hRwKHOJPJQJ^Jo(#hMhRwKHOJPJQJ^Jo(+hRw@OJPJQJ^JfHq .hRw@OJPJQJ^JfHo(q ^8x888 9:9F:;<<<>=|=~=======dgdRwxd-D1$M WD`xgdRw$d-D1$5$G$H$M a$gdRwd-D1$5$G$H$M `gdRwN9R999999999: ::D:F:H:L:N:P:z:::::::; ;$;&;(;ӑ}l}[M}l}lhRwKHOJPJQJ^J hMhRwKHOJ PJQJ ^J hRwKHOJPJQJ\^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(4h `hRwKHOJPJQJ^JfHo(q .hRwKHOJPJQJ^JfHo(q hRwKHOJPJQJ^Jo(#hMhRwKHOJPJQJ^Jo(4hMhRwKHOJPJQJ^JfHo(q (;<<< <<<P<T<t<z<<<<˹~cK5K5+hRwKHOJPJQJ^JfHq .hRwKHOJPJQJ^JfHo(q 4h-lhRwKHOJPJQJ^JfHo(q 1h-lhRwKHOJPJQJ^JfHq hRwOJPJhRwOJPJo( hRwKHOJPJQJ\^Jo(#h hRwKHOJPJQJ\^J&h hRwKHOJPJQJ\^Jo(hRwKHOJPJQJ^J#hMhRwKHOJPJQJ^Jo( <<<<<<<<<<<<<<<=>=D=F=H=J=z=|====ǶǢoooVǶǶVOIO hRwPJ hRwPJo(1h `hRwKHOJPJQJ^JfHq .hRwKHOJPJQJ^JfHo(q 4h `hRwKHOJPJQJ^JfHo(q &hRwB*KHOJPJQJ ^Jo(ph hRwKHOJPJQJ\^Jo(&h `hRwKHOJPJQJ\^Jo( hRwKHOJPJQJ\^Jo(&hMhRwKHOJPJQJ\^Jo(=======Skd$$IfT70P!F Fp  t0,"622 l4BaytUZT dX$1$IfgdUZ$dX-D1$M a$gdRw==================>>>>>> >*>0>8>>>@>H>N>V>\>^>f>l>t>z>|>>>>>>>֩"hRwB*CJKHPJ aJo(ph(h~PhRwB*CJKHPJ aJo(ph-hhRwB*CJKHOJ PJ QJ aJph hhRwhhRwCJKHPJ aJ%hhRwB*CJKHPJ aJph,hX~hRwB*CJ,KHOJPJaJ,o(ph-========veeeeee$dX$1$Ifa$gdUZkd$$IfT70P!F Fp t0,"622 l4BaytUZT==>>* dX$1$IfgdUZkd$$IfT7ֈPa q!F FFFFKF t0,"622 l4BaytUZT>>>>>>vhhhh dX$1$IfgdUZkd $$IfT0P!F Fp t0,"622 l4BaytUZT> >,>0>:>>>PBBBB dX$1$IfgdUZkd $$IfT7\Pq!F F! FfF t0,"622 l4BaytUZT>>@>J>N>X>\>PBBBB dX$1$IfgdUZkd:$$IfT7\Pq!F F! FfF t0,"622 l4BaytUZT\>^>h>l>v>z>PBBBB dX$1$IfgdUZkdj$$IfT7\Pq!F F! FfF t0,"622 l4BaytUZTz>|>>>>>PBBBB dX$1$IfgdUZkd$$IfT7\Pq!F F! FfF t0,"622 l4BaytUZT>>>>>>PBBBB dX$1$IfgdUZkd$$IfT7\Pq!F F! FfF t0,"622 l4BaytUZT>>>>>>>>>>>>>>>>????(?n?p?r?v?????????ʻʻʻʻݻʻ~b~b6hRw@CJOJPJQJ^JaJfHo(q <hD+hRw@CJOJPJQJ^JaJfHo(q ,hD+hRwB*CJKHOJPJaJo(ph hhRwhhRwCJKHPJ aJ%hhRwB*CJKHPJ aJph"hRwB*CJKHPJ aJo(phhRwB*CJKHPJ aJph >>>>PBB dX$1$IfgdUZkd $$IfT7\Pq!F F! FfF t0,"622 l4BaytUZT>> ?&?r??vhhWF$dX$1$Ifa$gdUZ$dX$1$Ifa$gdUZ dX$1$IfgdUZkd* $$IfT70P!F Fp t0,"622 l4BaytUZT??@8@D@H@wbTT d$1$IfgdUZ$dX-D1$M a$gdRwd-D1$M gdRwukd $$IfT<!F,"  t0,"622 l4BaytUZT???????@ @@@8@B@H@J@N@T@V@d@t@x@@@@@@@@@@@@@岛yryryfyyyfyr`XTXh5]jh5]U hRwPJhRwCJKHPJ aJ hhRwhhRwCJKHPJ aJ%hhRwB*CJKHPJ aJph,hX~hRwB*CJ,KHOJPJaJ,o(ph,hD+hRwB*CJKHOJPJaJo(ph6hRw@CJOJPJQJ^JaJfHo(q 3hRw@CJOJPJQJ^JaJfHq H@J@P@T@tff d$1$IfgdUZkd $$IfT0t"F F  t0"622 l4BaytUZTT@V@f@l@r@v@x@z@~@@tcUUUUUUU dX$1$IfgdUZ$dX$1$Ifa$gdUZkd $$IfT0t"F F t0"622 l4BaytUZT @@@@@@@@@@@@@vqoogdRw{kd$$IfT4t"F"  t0"622 l4Baf4ytUZT dX$1$IfgdUZ @AAAA AAJALANAAAAAAgdRwh]h$a$ hh]h`h@AAA AAA:A*B*`Jph6oa6 0u CharCJKHPJ aJ<oq< h 5 Char5CJKH\aJJoJ h 8 Char6CJOJQJmHnHsHtH<o< ech~gV CharCJKHOJ aJJoJ h 9 Char6CJOJQJmHnHsHtHH @H 0ua$$G$ 9r CJaJmHsHtHNT@N e,gWW&VDd^WD -`-UDd<]<OJ aJBY@B ech~gVCJOJ PJ aJmHsHtHNB@N ckee,gd\XD CJOJ PJ QJ aJ,BC@B ckee,g)ۏWD`OJ aJ5\<L@< eg VD d^dOJ PJ QJ aJ,TOT _Style 4!` hCJOJPJ QJ^JaJN@"N u w'"a$$G$&dP 9r CJaJ.@2. yblFhe,g#CJaJd^@Bd nf(Qz)!$dXD[$dYD\$a$$1$CJOJ PJ QJ ^J aJKHZORZ Char%dYDa$$1$CJOJQJ^JaJKHtH Ob 97h_ h 3N~aghh3,{NB\ag,{ NB\1.1.1 h 3l3CT3h4Heading 3 - old...2 & & F CJPJ aJrOrr #Char1 Char Char Char Char Char Char'G$ CJPJ aJO # Char Char Char Char Char Char CharD( & Fdha$$@&H$-D M ^ \`\ CJOJQJaJO! :7h_ h 2N~aghl22Heading 2 CharH2H3N~h22nd levelheading ...17) & FdXD2YD2^\`\ B*`JphOJPJQJ^J5O 7h_5V* & F XD2[$YD2\$a$$9D8$7$$$5$H$ Oj i 'CJ$OJPJQJ^JaJ$5KHmH sH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V<İTUoa^M715goa_Yiw})Aڭ5m Y\iw<Z[2kݕj+Yُەz flnZz# 5 6_,Y|}_kހ,~y=Xx wg:,39df)|+Ԙ) !.bc5"|.4aEc& aX+%_,i]H&}`hWO1:Ow rvm8(zg=|_ey9gj/~ |]Aާ G;<LT\@lG?Ĵc=$R"B}eYǎq#x]}/o:B1VD0r[QuAr1.v0+Ʊ8qmc3KHw7(uE}%)t!ӁSMM4L||;ٺZyA\$tf% sxDqĊUXfdo""#d: ΐHY IJӾ&ɼ9/"7n;QR8,b?PmsUnMuJth4-d,Jryp~{6P N*w*CD=w\ xoh#=9'g?O)y@zS2SF.K3xK8{]Xœ䷰$A 6{^ګTt Q%\rl_٫f]_B,sH./쮑1VB)Zl\*|{eUmԱUim:R!]<0 pתᲃei1Y8I#l&IY8Š/GDž$6G]7RV,bs7F}!'Mod%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK% gĔ>P|Z T;x Mvq]ŤEЦZvX=lmq}`Ù va'vmn![FE$ZV%nB771SN%0=Vٺ7PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!zPtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] v ,LLLO4 r znh68N9(;<=>?@A !"$%&(15: ^8===>>>>\>z>>>>?H@T@@@A #')*+,-./02346789 "(,BHO!!f S s>@H 0( 0( B S ?~ \ ^ _ a b d e g h #&SWy|+0bg ",.), 1 3 F H M O X \ \ ^ _ a b d e g h 33333333333333333333ss33ssss33 . > P \ ^ _ a b d e g h |5OA|5OAv[v[T'{T'{ #0^`0B*`JphOJPJQJo(^J 50\^`\)\^`\.` \^` `\. \^ `\) \^ `\.L\^L`\.\^`\)\^`\. P0^P`00\^`\)l\^l`\. \^ `\. \^ `\)X \^X `\. \^ `\.\^`\)D\^D`\.'^`o(,{R ^`CJ o(^`o(1. ^`o(^`o(^`o(^`o(^`o(^`o(T'{v[|5OA.-FiB > _&55AiFnHR(W5]cpceIijFm obo/5p5#r7ks/-u=L~m.;GA -Oe(WU4JSFwC1\0KUZRwz\ ^ @  6UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial;E eck\h[_GBK9E eckwiSO_GBK9E eckN[_GBK;= |8ўSOSimHei7..{$ Calibri9E eckўSO_GBK7$BCambria1. P<*_oŖў;([SOSimSun-= |8N[A5 N[_GB2312N[7. [ @Verdana5. .[`)TahomaA$BCambria Math!Qh'' !Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[42C2V V 3Q ?'*2!xx y0[03O  Oh+'0@  (08ء03Normal2Microsoft Office Word@@@k@k ՜.+,D՜.+,L  lenovo.ComV ` ?GKSOProductBuildVer2052-9.1.0.4468 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^`abcdefhijklmnqRoot Entry FPsData <1TableDd4WordDocumentAvSummaryInformation(_DocumentSummaryInformation8gCompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q