ࡱ> R޸bjbjHȋȋT YY84)TO(CCY$6TU;NNNNNNN$RUFN9>$$">>NYYCYn NLLL> YCY8CNL>NLLLCpW*KJLNO<TOLUKULUL>>L>>>>>NNL>>>TO>>>>U>>>>>>>>> / : DN 2021t^^[hQuNagN[gGlbPge **lQS**dqw N0N0t^ASNg vU_ R3~h N0[hQuN{t N wNNXTrQ 1.wNNXTW,g`Q h1 wNNXTW,g`Qh L];`peN N L]Ǒdq]cۏ](WQ ,g(WQ YO;`pe:g5u0Џ0ΘI{N~L]:gsQ0TRI{ N~L]L]eSYe z^b!h-NN'YN,gy,gyN NeW[c Rg/f&Tn[hQuNagN0 2.wNb/g{t`Q eW[c /f&T^zePhQN;`] z^:Nvb/g{tSO| TNNoR;`SNN:ggNXT`Q Rg/f&Tn[hQuNagN0 h2 wNNNb/gNXTMY Ly24le0W(Ǒc2Q0W(Kmϑ:g5uvQNNN\ؚ~-N~R~T3. [hQ{t:ggNSNXTMY`Q eW[cS[hQ{t:ggQ~V Rg/f&Tn[hQuNagN0 4.wNRR~~[XT`Q eW[cbRhf Ns NNNXTpeϑ/f&T&{T 0 HYPERLINK "http://www.chinacoal-safety.gov.cn/gk/tzgg/201901/W020190109653984132087.docx" \t "_blank" dqwN NUSs\ONNpePXTĉ[ՋL 0Bl ǑSvwQSOQNce Rg/f&Tn[hQuNagN0 N Pϑ{t`Q 1.wN Nϑ `Q h3 2020t^^wN Nϑ`Qh _0b0dq0ϑQ0Y0dq0ϑV0Ǒ0dq0ϑpeϑ (N(T)SǑg(t^){SǑgvNϑpeϑ (N(T)SǑg (g){S ǑgvNϑpeϑ (N(T)SǑg (g){SǑgvNϑeW[c Nϑ SǑg/f&T&{Tĉ[ c 02dqwǑcc~'} _fLRl 0Bl{ Nϑ SSǑg 0 2.wN gRt^PSwNPϑ`Q 0W(PϑSǑPϑS^n]\ObPϑiRYO gRt^Ph4 2020t^^wNPϑ`Qh N(T N Ǒcc~`Q 1. 2021t^^uNR eW[c Rg/f&Tn[hQuNagN QQ0WSI{~p[%N͑wN/f&T cgqyf[nx[vuNR6R[t^^uNR0 2.4ls^0Ǒ:ScfSǑcc~`Q eW[c ~f2021t^e4ls^0eǑ:S0e]\Ob`Q0Ǒ:Scf0Ǒc]\Obc~`Q Rg/f&Tn[hQuNagN0 Ǒdq]\Ob Ty]\ObSpe pT0b0Ǒؚ(m)0eۏ:\t^+g iRYOPϑVǑeg=[QQ0WSI{~p[2lce >eVǑۏ^ ^vVǑeRNϑ/f&TzfSǑdqbcۏdqT h5 2021t^Ǒdq]\Obc~Rh h6 2021t^cۏ]\Obc~R cۏ]S Tycۏvvdq\ eۏ:\t^+giRYO] zϑe=[QQ0WSI{~p[2lce >ecۏۏ^ ^vcۏeRۏ:\/f&TzfScۏbT V [hQW@x{t 1.[hQW`Q eW[cbRhf =[ 0_lςwĉdqwRR(u][eeHh 0`Q Ny\MO NXTcShQXTW`Q Rg/f&Tn[hQuNagN0 2.[hQbeQ`Q 1 2020t^[hQ9(ucSO(u[b`Q he4l:SWS N~ 2.2021t^eǑ:S0]\ObV 3.2021t^wN~p[2YtR 4.2021t^[hQ9(ucSO(uR 5.wN~p~V0 V~=\ϑTv^ N0 N N2 {t N 2{t]\OW,g`Q [h 0sQNۏNekR:__lςdqw N N2 {t]\Ovc[a 0 X[(WvNSte9ece Rg/f&Tn[hQuNagN0 N wN2021t^2|~W,g`Q 1.Θ|~W,g`Q 2.2\|~W,g`Q 3.2mpkp|~W,g`Q 4.telt|~W,g`Q 5.[hQvc|~W,g`Q 6.NXT[MO|~W,g`Q eW[c SbΘR8h[TSΘR8h{{Ǐ z Rg/f&Tn[hQuNagN0 N 2021t^{cMRǑSbte02mpkpI{cev`Q eW[c mSǑc]\ObSǑSvce Rg/f&Tn[hQuNagN0 V wNte0;NGb'`I{t[0Km[I{`Q0 eW[c SbwNtet[`Q0SΘo`N`Q0wN;NGb'`t[0Θ;RKm[0dq\rpcpet[06qSkpgt[I{`Q Rg/f&Tn[hQuNagN0 N O(uqSiSf[T`Q0 eW[cSRhf ;NfON_U\qSiTO(ucg`Q O(ubPX[qSiSf[Tvy{|0(uTǑSv2ce0 h7 qSiSf[TO(u`Q qSiSf[T TyqSiSf[TO(uvsqSiSf[Tv(ue8^O(uPX[;`ϑ(T PX[e_N^/PP/lSOPP/-NN^ N^/PP/lSOPP/-NN^ vpeϑ 24>нykYJY9+hWchh!+CJPJaJo( hWchh!+CJ,OJPJQJaJ,hYCJ,OJPJQJaJ,o(#hWchh!+CJ,OJPJQJaJ,o(h!+CJ,OJPJQJaJ,h!+CJ,OJPJQJaJ,o(hWchh!+CJPJaJ(hWchh!+CJOJPJ^JaJmHsH$hWchh!+CJOJ^JaJmHsH$hWchh!+CJ OJ^JaJ mHsH,hWchh!+CJ OJPJQJ^JaJ mHsH/hWchh!+CJ OJPJQJ^JaJ mHo(sH  468:<>@BDFHJdgd!+ $da$gd!+ XdWD`Xgd!+$Xd7$8$H$WD`Xa$gd!+Xd7$8$H$WD`Xgd!+d7$8$H$WD`gd!+ d7$8$H$gd!+>HJZ\lnptvxų~jXD3D h!+5CJ OJPJQJaJ o(&hWchh!+5CJ OJPJQJaJ o(#h-ch!+5CJ OJ PJ QJaJ &h-ch!+5CJ OJ PJ QJaJ o( h!+5CJ OJ PJ QJaJ o(#hh!+5CJ,OJPJQJaJ,#hh!+CJ,OJPJQJaJ,o(#hWchh!+@CJ,OJPJaJ,o( hWchh!+CJ OJ PJ QJaJ #hWchh!+CJ OJ PJ QJaJ o(hWchh!+CJPJaJo(h!+CJPJaJJ\nv $d$& #$/Ifa$b$gdc*$dWD`a$gd!+d1$WD`gd!+$$ dWD`gd!+$dWD`a$gd!+ $da$gd!+  ٰ{l\M\M\M@\M\M9\ hWchh!+h!+CJOJ PJ QJ o(hWchh!+CJOJ PJ QJ hWchh!+CJOJ PJ QJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ o("hWchh!+5KHOJ PJ QJ\%hWchh!+5KHOJ PJ QJ\o(#hWchh!+5CJ OJ PJ QJaJ -hWchh!+5CJ KHOJ PJ QJ\aJ o('h!+5CJ KHOJ PJ QJ\aJ o(#hWchh!+5CJ OJPJQJaJ   V<<$d$& #$/Ifa$b$gdkd$$Ifl4\"8 6 044 lae4ytc*    $ & * 2 4 B D ^ ` t v > B N P h j l ʽʮh!+CJOJ PJ QJ o(h!+5KHOJ PJ QJ\h!+5KHOJ PJ QJ\o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o( hWchh!+hWchh!+CJOJ PJ QJ o(hWchh!+CJOJ PJ QJ 3 & , . 0 2 $d$& #$/IfWD`a$b$gdc*$d$& #$/Ifa$b$gdc*2 4 kd$$Ifl4N֞ " 6 044 lae4yt4 6 8 : < > @ B $d$& #$/IfWD`a$b$gdc*$d$& #$/IfWD`a$b$gdc*B D kdb$$Ifl֞ " 6 044 lae4ytc*D ` v 8kd$$Ifl4F "H 6 0  44 lae4ytc*$d$& #$/Ifa$b$gdc*d$& #$/Ifb$gdc* $d$& #$/Ifa$b$gdc*$d$& #$/IfWD`a$b$gdc* kd$$Ifl4o֞ " 6 044 lae4ytc* $d$& #$/IfWD`a$b$gdc* kdB$$Ifl֞ " 6 044 lae4ytc* l $d$& #$/IfWD`a$b$gdc*Ff$d$& #$/Ifa$b$gdc*$dWD`a$gd!+d1$WD`gd!+ dWD`gd!+   . 0 R T \ ^ p r ͺwjh!+Uh!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o("hWchh!+5KHOJ PJ QJ\%hWchh!+5KHOJ PJ QJ\o( hWchh!+h!+CJOJ PJ QJ o(hWchh!+CJOJ PJ QJ o(hWchh!+CJOJ PJ QJ -  Ff $d$& #$/Ifa$b$gdc*Ff$d$& #$/IfWD`a$b$gdc*    " $ & ( * , . 0 T d1$WD`gd!+Ff$d$& #$/Ifa$b$gdc*Ff $d$& #$/IfWD`a$b$gdc*T  0 V f v d$& #$/IfWD`b$gdc*$dWD`a$gd!+d1$WD`gd!+ dWD`gd!+    . 0 : > B T ȼȼȼȝq^L@hYCJ OJ PJ aJ "hWchh!+5KHOJ PJ QJ\%hWchh!+5KHOJ PJ QJ\o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(jh!+CJ OJ PJ UaJ h h!+CJ OJ PJ aJ jh!+Uh!+T V d f t v  "46@BFHRV%hWchh!+5KHOJ PJ QJ\o(hWchh!+CJ PJ aJ h!+CJ PJ aJ o(hWchh!+CJ PJ aJ o( hWchh!+hWchh!+CJOJ PJ hWchh!+CJOJ PJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ 4 uuuuuuuuuuuu$d$& #$/Ifa$b$gdc*okd$$Ifl1F E"(  6 b#  44 lae4ytc* $d$& #$/Ifa$b$gdc* "kd$$IflL S3 ED"bq 6 b#$$$$44 lae4ytc*"$&(*,.024$d$& #$/IfWD`a$b$gdc*$d$& #$/IfWD`a$b$gdc* 46kd$$Ifl; S3 ED"bq 6 b#$$$$44 lae4ytc*6$d$&`#$/IfWD`a$b$gdc*d$&`#$/Ifb$gdc*d1$WD`gd!+ dWD`gd!+ 028@DFL̽vcQ>%hWchh!+5KHOJ PJ QJ\o("hWchh!+5KHOJ PJ QJ\%hWchh!+5KHOJ PJ QJ\o(h!+5KHOJ PJ QJ \o(h!+5KHOJ PJ QJ\o(hWchh!+5OJ PJ hY5OJ PJ QJ\h!+5OJ PJ QJ\o(hWchh!+5OJ PJ \o( hWchh!+hm|h!+CJOJ PJ hm|h!+CJOJ PJ o("hWchh!+5KHOJ PJ QJ\ybB$d$&`#$/IfWD`a$b$gdc*d$&`#$/Ifb$gdc*kdm$$Ifl0f 6`044 lae4ytc*ybB$d$&`#$/IfWD`a$b$gdc*d$&`#$/Ifb$gdc*kd $$Ifl0f 6`044 lae4ytc*ybB$d$&`#$/IfWD`a$b$gdc*d$&`#$/Ifb$gdc*kd$$Ifl0f 6`044 lae4ytc*2FbdycPPBPB dWD`gd!+d1$WD`gd!+$d1$WD`a$gd!+kdJ$$Ifl0f 6`044 lae4ytc*LRT`b(24>H`bdjlvxͻͻuhuhu^uh!+CJOJ PJ hWchh!+CJOJ PJ hWchh!+CJOJ PJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o("hWchh!+5KHOJ PJ QJ\%hWchh!+5KHOJ PJ QJ\o(h!+5KHOJ PJ QJ\h!+5KHOJ PJ QJ\o($dlx$d$&`#$/Ifa$b$gdc* *,<>NP`brtίh!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o( hWchh!+hYCJOJ PJ o(hWchh!+CJOJ PJ hWchh!+CJOJ PJ o(h!+CJOJ PJ h!+CJOJ PJ o(hzuh!+CJOJ PJ o(52kd$$Ifִ*V #m&(9,S 'j oo 6`(  4ae4ytc* "$&(*#$d$&`#$/8$9DIfWD`a$b$gdc*$d$&`#$/IfWD`a$b$gdc**,1kdZ$$If4ִ*V #m&(9,S 'j oo 6`(  4ae4ytc*,.02468:<#$d$&`#$/8$9DIfWD`a$b$gdc*$d$&`#$/IfWD`a$b$gdc*<>1kdM$$If4ִ*V #m&(9,S 'j oo 6`(  4ae4ytc*>@BDFHJLN#$d$&`#$/8$9DIfWD`a$b$gdc*$d$&`#$/IfWD`a$b$gdc*NP1kdN$$If4ִ*V #m&(9,S 'j oo 6`(  4ae4ytc*PRTVXZ\^`#$d$&`#$/8$9DIfWD`a$b$gdc*$d$&`#$/IfWD`a$b$gdc*`b1kd%$$If4ִ*V #m&(9,S 'j oo 6`(  4ae4ytc*bdfhjlnpr#$d$&`#$/8$9DIfWD`a$b$gdc*$d$&`#$/IfWD`a$b$gdc*rt1kd&$$If4ִ*V #m&(9,S 'j oo 6`(  4ae4ytc*tvxz|~#$d$&`#$/8$9DIfWD`a$b$gdc*$d$&`#$/IfWD`a$b$gdc*1kd$$If4ִ*V #m&(9,S 'j oo 6`(  4ae4ytc*lrkd$$IfF#m&( $oo 6`(  4ae4gb{Gytc*$d$&`#$/IfWD`a$b$gdc*$8~mSSSSSS$d$& #$/Ifa$b$gdc*$dWD`a$gd!+ dWD`gd!+rkd$$IfF#m&( $oo 6`(  4ae4gb{Gytc* "68<>JLPZ^bhnrtvxǼzhWchh!+OJ PJ hWchh!+hYCJOJ PJ o(h!+CJOJ PJ hWchh!+CJOJ PJ hWchh!+CJOJ PJ o(h!+CJOJ PJ o(h+h!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ -8>xff d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc* d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc* d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc*Ff5!$d$& #$/Ifa$b$gd$d$& #$/Ifa$b$gdc* "(:@BHbfhĶħԗuh\uh\h\h\h!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o("hWchh!+5KHOJ PJ QJ\h!+5KHOJ PJ QJ\o(hWchh!+CJOJ PJ QJ hWchh!+CJOJ PJ o(hWchh!+CJOJ PJ QJo( hWchh!+hWchh!+OJ PJ hWchh!+CJOJ PJ hWchh!+CJOJ PJ $}} d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc*d$& #$/IfWD`b$gdc*Ff$ d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc* d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc*}}} d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc* d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc*d$& #$/IfWD`b$gdc*Ff' d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc*}}}xFf~. d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc* d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc* d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc*d$& #$/IfWD`b$gdc*Ff++ F3d1$WD`gd!+kd0$$IfltF~#&)#+ 6 0)  44 lae4ytc* d$& #$/8$9DIfWD`b$gdc*(68NH\(Pvd1$WD`gd!+ dWD`gd!+dG$WD`gd!+h 46FJNRV^bdtxz 468<HNRTX\bflzֺh!+CJ OJ PJ \aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(I*0FHJLNVZ\dhptz׵yyyyjhh!+CJ OJ PJ aJ hh!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+5KHOJ PJ QJh!+5KHOJ PJ QJh!+5KHOJ PJ QJo("hWchh!+5KHOJ PJ QJo(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(' &,24LNPZ\^jnrtvxпwh!+5KHOJ PJ QJ\o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o( hWchh!+CJ OJPJQJaJ #hWchh!+CJ OJPJQJaJ o(h!+CJ OJPJQJaJ h!+CJ OJPJQJaJ o(+&@BDJNTVXhjn~ֽ˰{n^On^O^O^O^O^O^hWchh!+CJ OJ PJ aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ o("hWchh!+5KHOJ PJ QJ\%hWchh!+5KHOJ PJ QJ\o(h!+5KHOJ PJ QJ\o(hWchh!+CJ PJ aJ hWchh!+CJ PJ aJ o(h!+CJ PJ aJ o(hUh!+CJ PJ aJ hUh!+CJ PJ aJ o(h!+5KHOJ PJ QJ\DjP2BXj$d$Ifa$gdc*$dWD`a$gd!+d1$WD`gd!+ dWD`gd!+(,24LNPRTV\^~&(8ǵvfvh!+5KHOJ PJ QJ\o(hWchh!+5KHOJ PJ QJ%hWchh!+5KHOJ PJ QJ\o(h!+5KHOJ PJ QJh!+5KHOJ PJ QJo("hWchh!+5KHOJ PJ QJo(hWchh!+CJ OJ PJ aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o((8:FHXZhjnp02Ĵ⤔wieieieieih!+h!+B*CJ_HaJphh-Yh!+CJOJPJaJhfJh!+CJOJ PJ o(h+h!+CJ OJ PJ aJ o(hfJh!+CJ OJ PJ aJ o(hPoh!+5KHOJ PJ QJ"hPoh!+5KHOJ PJ QJo(h!+CJ OJ PJ aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ o('WFFFFFF$d$1$Ifa$gdc*kdi1$$Ifl4ֈ: "r t644 laf4ytc* "*.8:DFdfhpvz|˾r`r`#h1Ch!+5CJ OJPJQJaJ &h1Ch!+5CJ OJPJQJaJ o(hUh!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ hUh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+5KHOJ PJ QJh!+5KHOJ PJ QJo("hWchh!+5KHOJ PJ QJo(Uh!+B*CJ_HaJphh!+" WFFFFFF$d$1$Ifa$gdc*kd02$$Ifl4ֈ: "r t644 laf4ytc*mQ SuSS`Q [k2020t^ 2021t^2|~0SS`Q0X[(WTǑSvce0 cOvDe 1.wNΘ|~V 2.wN2\|~V 3.wN2mpkp|~V 4.tebǑ|~V 5.wN[hQvc|~V 6.[hQvc|~e5uc6RV 7.NXT[MO|~V0 8.2020t^,{ Nc[^Θbh 9.2020t^10011gNΘgbh V~=\ϑTv^ N0QQ0WS2l N =[ 0w[YRsQN[QQ0WSwNR{|Ynva 0`Q eW[c0 N QQqSiKm`Q 1.R4ls^0Ǒ:S0dqB\Sv^gQQ0WS>PT'`t[`Q0 eW[cbRhf0 2.2021t^wNR_Ǒ4ls^0Ǒ:S0]\Ob:SWqSiċN`QSce0 eW[c Rg/f&Tn[hQuNagN0 N 6R[2lce`Q 1.QQ0WS2lNt^ĉRSۏU\`Q 2021t^R`Q0 eW[c0 2.2021t^R_Ǒ]\Ob9hncċNqSi z^bǑSv~T2lce0 eW[c Rg/f&Tn[hQuNagN0 3._I{vKm|~ЏL0{t`Q eW[c0 V SuSS`Q [k2020t^ 2021t^QQ0WS2lebSS`Q0X[(WTǑSvce0 cOvDe 1.2021t^2Q͑p:SWKmV 2.R4ls^0Ǒ:S0dqB\Sv^gQQ0WS>PT'`t[bJT 3.:SW0Ǒ:S0]\ObQQqSi'`ċNbJT V0:g5u[hQ{t N :g5u{t]\OW,g`Q eW[c Rg/f&Tn[hQuNagN0 N wN2021t^:g5u|~W,g`Q 1.O5u|~W,g`Q 2.;Nc4l|~W,g`Q 3.SΘ|~W,g`Q 4.|~W,g`Q 5.;NΘeW,g`Q N NeW[c fO5u0;Nc4l|~R8h[{{Ǐ z 0ؚSObňnwQYvRTT|~2021t^fe9e R Rg/f&Tn[hQuNagN0 N [hQňY{t`Q 1.ybkO(uňY0]z0Pgevmpl`Q eW[c0 2.|~;NYv[hQb/g'`hKmh`Q eW[c f/f&ThKmhTe4l NN MYO(u`Q 4.wN0W N4lR`vKm|~^O(u`Q 5.wN4le0W(Kmb`Q N NeW[c Rg/f&Tn[hQuNagN N 2021v;N4l[`Q 1.4l[q_T`Q eW[cbRhf S4l[q_TvwQSO:SW00Wp ST{|4l[q_T q_T z^SǑSvwQSOce0 2.c>e4l] z`Q eW[cbRhf gc>e4l] zv:SWSǑc4Yb /f&T~TǑ(uc0ircI{cgKbk ǑSv2lce0 3.c[ N2 S N N _Ǒ͑p]\O eW[c0 4.2l4len`Q eW[c0 N SuSS`Q [k2020t^ 2021t^0W(2l4l]\OSS`Q0X[(WTǑSvce cOvDe 1.wNEQ4l'`V 2.wNm4lϑNTyvsQV }R`f~V 3.wN~T4le0W(V 4wN~T4le0W(grV 5.wN4le0W(VRbV 6.wNc4l|~VS;Nc4ll?bV0 V~=\ϑTv^   PAGE \* MERGEFORMAT- 2 - PAGE \* MERGEFORMAT- 2 - PAGE \* MERGEFORMAT- 1 - "hWD6 dWD`gd!+d1$WD`gd!+kd2$$Ifl4ֈ: "r t644 laf4ytc*h|֨$DlЩܩ,Bƪ $$ Zd^Zgd!+ dWD`gd!+$$ dWD`gd!+|Ԩ֨ "$&(,0BDFHLPbjlr|~²²²²}kY#hWchh!+CJ OJPJQJaJ o(#hWchh!+CJ OJPJQJaJ o(h!+CJ OJ PJ aJ o(%hWchh!+B*CJ OJ PJ aJ ph(hWchh!+B*CJ OJ PJ aJ o(phh!+B*CJ OJ PJ aJ ph"h!+B*CJ OJ PJ aJ o(phh!+CJ OJ PJ aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(!ʩΩЩܩީ (*,>@FLN۔m]mJmJ]m]%hjgh!+B*CJ OJ PJ aJ phh!+B*CJ OJ PJ aJ ph"h!+B*CJ OJ PJ aJ o(ph(hjgh!+B*CJ OJ PJ aJ o(ph-hWchh!+5CJ KHOJ PJ QJ\aJ o((hlNh!+B*CJ OJ PJ aJ o(phhlNh!+o($h!+5CJ KHOJ PJ QJ\aJ 'h!+5CJ KHOJ PJ QJ\aJ o( hWchh!+CJ OJPJQJaJ ƪʪ "04>LNPrtϸ{f{[Nf{f{f{f{{[hWchh!+CJ PJ aJ h!+CJ PJ aJ o((hh!+B*CJ OJ PJ aJ o(ph%hh!+B*CJ OJ PJ aJ ph*hjgh!+5CJ KHOJ PJ QJ\aJ 'h!+5CJ KHOJ PJ QJ\aJ o(-hjgh!+5CJ KHOJ PJ QJ\aJ o(h!+B*CJ OJ PJ aJ ph"h!+B*CJ OJ PJ aJ o(phhWchh!+CJ PJ aJ o( Pv8nƬ(@Vl,T` d^gd!+d1$WD`gd!+ dWD`gd!+tvxzīΫЫ ŵse[e[eN?h!+CJ OJPJQJaJ o(hh!+CJ PJ aJ h!+CJ PJ aJ hh!+CJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ PJ aJ o(hWchh!+CJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ \aJ "hWchh!+CJ OJ PJ \aJ o(h!+CJ OJ PJ \aJ h!+CJ OJ PJ \aJ o(hWchh!+CJ PJ aJ  "68<NPVhlrԷǢrgVGh!+CJ OJPJQJaJ o( hWchh!+CJ OJ PJ QJaJ h!+CJ PJ aJ o(hWchh!+CJ PJ aJ o(h!+B*CJ OJ PJ aJ ph"h!+B*CJ OJ PJ aJ o(ph(hjgh!+B*CJ OJ PJ aJ o(phhWchh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ #hWchh!+CJ OJPJQJaJ o(h!+CJ OJPJQJaJ Ƭά"(*,:@PVfl~ŷŪ~o~o~o~o~o~o~ZH"h!+B*CJ OJ PJ aJ o(ph(hWh!+B*CJ OJ PJ aJ o(phhWh!+CJ OJ PJ aJ hWh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ \aJ h!+CJ OJ PJ \aJ o(hWchh!+CJ PJ aJ hWchh!+CJ PJ aJ o(h!+CJ PJ aJ o(h!+5KHOJ PJ QJ\h!+5KHOJ PJ QJ\o( hWchh!+CJ OJPJQJaJ ­حڭ,08<JNRT\hlpvŵץ쓄th[h[h[h[h[h[hh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ hMah!+CJ OJ PJ \aJ h!+CJ OJ PJ \aJ o("hMah!+CJ OJ PJ \aJ o(h!+B*CJ OJ PJ aJ phhWchh!+CJ OJ PJ aJ o("h!+B*CJ OJ PJ aJ o(ph(hWh!+B*CJ OJ PJ aJ o(ph%hWh!+B*CJ OJ PJ aJ ph#®ʮήخڮŸ樘xiUC#hWchh!+5CJ OJPJQJaJ &hWchh!+5CJ OJPJQJaJ o(h!+5CJ OJPJQJaJ h!+5CJ OJPJQJaJ o(h[[h!+CJ OJ PJ aJ h[[h!+CJ OJ PJ aJ o(h-rh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ \aJ h!+CJ OJ PJ \aJ o("hWchh!+CJ OJ PJ \aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(®8Vx *PzΰTld1$WD`gd!+$$ dWD`gd!+ dWD`gd!+68TVXvxz¯Ư̯ *2LNԵyn`nhWchh!+CJ PJ aJ o(h!+CJ PJ aJ o(h!+5KHOJ PJ QJ\h!+5KHOJ PJ QJ\o(h!+CJ OJPJQJaJ h!+CJ OJPJQJaJ o(#hWchh!+CJ OJPJQJaJ o(h!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(#NP`bdptxz|~̰ΰް Ű{f{fSfSf%hWh!+B*CJ OJ PJ aJ ph(hWh!+B*CJ OJ PJ aJ o(phh!+B*CJ OJ PJ aJ ph"h!+B*CJ OJ PJ aJ o(ph%hc}h!+B*CJ OJ PJ aJ ph(hc}h!+B*CJ OJ PJ aJ o(ph"hc}h!+CJ OJ PJ \aJ o(h!+CJ OJ PJ \aJ h!+CJ OJ PJ \aJ o(hWchh!+CJ PJ aJ &(*8RT^jlpx~ıƱȱڱײsgsgsgsgsgsgXgIhh!+CJ OJ PJ aJ hWchh!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(hc}h!+CJ OJ PJ \aJ "hc}h!+CJ OJ PJ \aJ o((hc}h!+B*CJ OJ PJ aJ o(phh!+B*CJ OJ PJ aJ ph(hWh!+B*CJ OJ PJ aJ o(ph%hWh!+B*CJ OJ PJ aJ phƱ &N|Nس:Nd̴2d1$WD`gd!+$$ dWD`gd!+ dWD`gd!+ &*LNPRTX\`f|ʲֲ̲޲㴥ㆥygyWWh[[h!+CJ OJ PJ aJ o("h@h!+CJ OJ PJ \aJ o(h!+CJ OJ PJ \aJ hh!+CJ OJ PJ aJ hh!+CJ OJ PJ \aJ h!+CJ OJ PJ \aJ o("hh!+CJ OJ PJ \aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ o(h!+CJ OJ PJ aJ hh!+CJ OJ PJ aJ o(",.8<LNPdfҳԳسڳ8:@FJLҾvi]vh!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+CJ OJ PJ aJ o(hWchh!+5OJ PJ \o(h!+5OJ PJ \h!+5OJ PJ \o(#hWchh!+5CJ OJPJQJaJ &hWchh!+5CJ OJPJQJaJ o(h!+5CJ OJPJQJaJ h!+5CJ OJPJQJaJ o(hWchh!+5OJ PJ \LNRZ\bdjrvʴδ 26Ứwiwiwiwiwiw]w]Rwi]h!+5OJ PJ \h!+5OJ PJ \o(hhh!+5OJ PJ \hhh!+5OJ PJ \o("hhh!+5KHOJ PJ QJ\h!+5KHOJ PJ QJ\o(%hhh!+5KHOJ PJ QJ\o(hm|h!+5OJPJQJh!+5OJPJQJh!+5OJPJQJo(hm|h!+5OJPJQJo(hWchh!+CJ OJ PJ aJ 6>DZbfhrvxȵʵҵԵ $,.26FJNT`bƴƴٖو䖈ٖوhhh!+5OJ PJ \hhh!+5OJ PJ \o(h!+5KHOJ PJ QJ\"hw@h!+5KHOJ PJ QJ\%hw@h!+5KHOJ PJ QJ\o(h!+5OJ PJ \h!+5OJ PJ \o(h@h!+5OJ PJ \o(42Zxbζ(<f޷ WD`gd dWD`gd$$ dWD`gd!+d1$WD`gd!+bdftvz|Ķζֶڶ$&(:⻬⛌xfWhm|h!+5OJ PJ \o(#hWchh!+5CJ OJPJQJaJ &hWchh!+5CJ OJPJQJaJ o(h!+5CJ OJPJQJaJ h!+5CJ OJPJQJaJ o(h!+5KHOJ PJ QJ\h!+5KHOJ PJ QJ\o(h!+5OJ PJ \h!+5OJ PJ \o(hw@h!+5OJ PJ \hw@h!+5OJ PJ \o(!:<df~ܷ޷ <>@HJLPƺӭ}md}`hWBhfi[mHnHuhfi[hfi[mHnHsHtHuhfi[jhfi[Uh&FM hfOh5oOh2@+jh2@+Uhfi[CJ OJ PJ aJ o(hJh!+CJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ h!+CJ OJ PJ aJ o(hm|h!+CJ OJ PJ aJ o(hm|h!+5OJ PJ \o(hm|h!+5OJ PJ \# LNPظgd74$WD. ]7`gd &dPgd- $a$$a$ &dPgdfOPR|~ȸʸ̸Ŵݧ{wbRb:.hh5CJOJ QJ aJmHnHsHuhh!+5CJOJ QJ aJ(jhh!+5CJOJ QJ UaJh2@+hWB h%hWBCJPJ aJnHtHjhEhCJPJ UhoUh- hWBCJOJ PJ aJo(!hCJOJ QJ aJmHnHu/hhCJOJ QJ aJmHnHsHtHuh}Uh}UCJOJ QJ aJ%jh}Uh}UCJOJ QJ UaJ̸Ըָظڸܸ޸hfi[CJ OJ PJ aJ o(h2@+hWB&hhWB5CJOJ QJ ^J aJo((jhh!+5CJOJ QJ UaJ$h5CJOJ QJ aJmHnHuظڸܸ޸ WD`gdF 009P182P:pfi[. A!"#$%S Dp$$If!vh#v8#v#v:V l4 6 0+++,5855e4ytc*$$If!vh#v#v:V l4N 6 0+++,55e4yt$$If!vh#v#v:V l 6 0,55e4ytc*$$If!vh#v#vH:V l4 6 0++,55He4ytc*$$If!vh#v#v:V l4o 6 0++,55e4ytc*$$If!vh#v#v:V l 6 0,55e4ytc*$$If!v h#v#v#v#v#v#vS#v#v :V l 6 0#,, 555555S55 e4ytc*kd$$Ifl nOJ ] p#S 6 0#$$$$44 lae4ytc*$$If!v h#v#v#v#v#v#vS#v#v :V l 6 0#,, 555555S55 e4ytc*kd$$Ifl nOJ ] p#S 6 0#$$$$44 lae4ytc*$$If!v h#v#v#v#v#v#vS#v#v :V l 6 0#,, 555555S55 e4ytc*kd $$Ifl nOJ ] p#S 6 0#$$$$44 lae4ytc*$$If!v h#v#v#v#v#v#vS#v#v :V l 6 0#,, 555555S55 e4ytc*kd $$Ifl nOJ ] p#S 6 0#$$$$44 lae4ytc*$$If!v h#v#v#v#v#v#vS#v#v :V l 6 0#,, 555555S55 e4ytc*kd$$Ifl nOJ ] p#S 6 0#$$$$44 lae4ytc*$$If!vh#v( #v #v :V l1 6 b#,5( 5 5 / / e4ytc*$$If!v h#v#v#v#vb#v#vq#v#v#v :V lL 6 b#, 5555b55q555 / / / / e4ytc*$$If!v h#v#v#v#vb#v#vq#v#v#v :V l; 6 b#, 5555b55q555 / / e4ytc*$$If!vh#v#v :V l 6`0,55 e4ytc*$$If!vh#v#v :V l 6`0,55 e4ytc*$$If!vh#v#v :V l 6`0,55 e4ytc*$$If!vh#v#v :V l 6`0,55 e4ytc*o$$If!vh#v9#v,#vS #v'#v#vj #vo:V 6`(,595,5S 5'55j 5o/ / / / / / / / / / / / / 4e4ytc*$$If!vh#v9#v,#vS #v'#v#vj #vo:V 4 6`(+,,595,5S 5'55j 5o/ / / 4e4ytc*$$If!vh#v9#v,#vS #v'#v#vj #vo:V 4 6`(+,,595,5S 5'55j 5o/ / / / 4e4ytc*$$If!vh#v9#v,#vS #v'#v#vj #vo:V 4 6`(+,,595,5S 5'55j 5o/ 4e4ytc*$$If!vh#v9#v,#vS #v'#v#vj #vo:V 4 6`(+,,595,5S 5'55j 5o/ / / / 4e4ytc*$$If!vh#v9#v,#vS #v'#v#vj #vo:V 4 6`(+,,595,5S 5'55j 5o/ / / 4e4ytc*$$If!vh#v9#v,#vS #v'#v#vj #vo:V 4 6`(+,,595,5S 5'55j 5o/ / / / 4e4ytc*$$If!vh#v $#vo:V 6`(,5 $5o/ 4e4gb{Gytc*$$If!vh#v $#vo:V 6`(,5 $5o/ 4e4gb{Gytc*$$If!v h#v#v4#v*#v#v#v#v#v +#v :V l 6 0), 5545*55555 +5 e4ytc*9kd4 $$Ifl S L ~#&)4*+ 6 0)((((44 lae4ytc*$$If!v h#v#v4#v*#v#v#v#v#v +#v :V l4k 6 0)+,,, 5545*55555 +5 e4ytc*<kdp#$$Ifl4k S L ~#&)4*+ 6 0)((((44 lae4ytc*$$If!v h#v#v4#v*#v#v#v#v#v +#v :V l4k 6 0)+,,, 5545*55555 +5 e4ytc*<kd&$$Ifl4k S L ~#&)4*+ 6 0)((((44 lae4ytc*$$If!v h#v#v4#v*#v#v#v#v#v +#v :V l4k 6 0)+,,, 5545*55555 +5 e4ytc*<kd*$$Ifl4k S L ~#&)4*+ 6 0)((((44 lae4ytc*$$If!v h#v#v4#v*#v#v#v#v#v +#v :V l4 6 0)+,,, 5545*55555 +5 e4ytc*<kdi-$$Ifl4 S L ~#&)4*+ 6 0)((((44 lae4ytc*$$If!vh#v##v+#v:V lt 6 0),5#5+5e4ytc*$$If!vh#v=#vi#v#v#v#v_:V l4 t6,5r55 555/ / / f4ytc*$$If!vh#v=#vi#v#v#v#v_:V l4 t6,5r55 555/ / / f4ytc*$$If!vh#v=#vi#v#v#v#v_:V l4 t6,5r55 555/ / / f4ytc*b 0000664666666666666666666666666666666666666666666666660662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ _HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tHV@V !+h 1$$dBTJ@&5CJ,KH,OJQJ\aJ,L@"L !+h 21$@&5CJ KHOJQJ\aJ $A $ ؞k=W[SOFi@F 0nfho> A0u w CharCJKHaJmHsHtHZ@"Z A0u w'$ 9r &dG$Pa$CJaJmHsHtH2o12 0u Char CJKHaJH @BH 0ua$$G$ 9r CJaJmHsHtH2oQ2 eg Char CJKHaJ8L@8 egVD d^d mHsHtH8oq8 0 yblFhe,g Char CJKHaJ:@: 0yblFhe,gCJaJmHsHtH8B@8 ckee,ga$$CJH5@(\\^@\ 0nf(Qz)!dXD[$dYD\$a$$1$CJOJ QJ ^J KHTC@T ckee,g)ۏ^WD3`3 CJ OJ PJ QJ "/" !+0u W[&{*U`* !+0c >*B*ph2V`2 !+0Ǐvc >*B*phOrPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V<İTUoa^M715goa_Yiw})Aڭ5m Y\iw<Z[2kݕj+Yُەz flnZz# 5 6_,Y|}_kހ,~y=Xx wg:,39df)|+Ԙ) !.bc5"|.4aEc& aX+%_,i]H&}`hWO1:Ow rvm8(zg=|_ey9gj/~ |]Aާ G;<LT\@lG?Ĵc=$R"B}eYǎq#x]}/o:B1VD0r[QuAr1.v0+Ʊ8qmc3KHw7(uE}%)t!ӁSMM4L||;ٺZyA\$tf% sxDqĊUXfdo""#d: ΐHY IJӾ&ɼ9/"7n;QR8,b?PmsUnMuJth4-d,Jryp~{6P N*w*CD=w\ xoh#=9'g?O)y@zS2SF.K3xK8{]Xœ䷰$A 6{^ګTt Q%\rl_٫f]_B,sH./쮑1VB)Zl\*|{eUmԱUim:R!]<0 pתᲃei1Y8I#l&IY8Š/GDž$6G]7RV,bs7F}!'Mod%uHx+af6]>f#sm*qqDHehK% gĔ>P|Z T;x Mvq]ŤEЦZvX=lmq}`Ù va'vmn![FE$ZV%nB771SN%0=Vٺ7PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!zPtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] o"o .NPSV> T Lh8|t NL6b:P̸޸#$+02BDJKLMOPR_`acdefgijkmnoprsuvJ 2 4 B D T "46d*,<>NP`brt8 h 2ظ޸ !"%&'()*,-./13456789:;<=>?@ACEFGHINQS]^bhlqtwSfoX$*.DJV!!"! p0e0e   1 8c8c   ?1 d0u0@Ty2 NP'p<'pA)BCD|E||S "0e@   @ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `abN 5% N 5% N  5%  !"?N@ABC DEFGHIJK5%LMNOPQRSTUWYZ[ \]^_ `ab@ (  X e,gFh9C"? 0( B S ?PV p _Toc406421838 _Toc406422198 _Toc406422927 _Toc436380132 _Toc436380283 _Toc437334012_Toc2822 _Toc436380133 _Toc436380284 _Toc437334013_Toc1172 _Toc436380134 _Toc436380285 _Toc437334014_Toc3640 _Toc436380135 _Toc436380286 _Toc437334015 _Toc436380136 _Toc436380287 _Toc437334016 _Toc24853 _Toc436380137 _Toc436380288 _Toc437334017_Toc8068 _Toc436380139 _Toc436380289 _Toc437334018 _Toc28750 _Toc436380140 _Toc436380290 _Toc437334019 _Toc25436 _Toc436380141 _Toc436380291 _Toc437334020 _Toc31967 _Toc436380142 _Toc436380292 _Toc437334021 _Toc12162 _Toc436380143 _Toc436380293 _Toc437334022 _Toc21636 _Toc436380144 _Toc436380294 _Toc437334023 _Toc16234 _Toc436380146 _Toc436380296 _Toc437334025 _Toc436380151 _Toc436380301 _Toc437334030_Toc1369 _Toc436380154 _Toc436380304 _Toc437334053 _Toc24373 _Toc436380176 _Toc436380326_Toc2267 _Toc437334056 _Toc436380329 _Toc436380179 _Toc437334033_Toc2553 _Toc25747 _Toc436380155 _Toc436380305 _Toc437334034 _Toc16259 _Toc436380156 _Toc436380306 _Toc437334035 _Toc16873 _Toc436380157 _Toc436380307 _Toc437334036 _Toc18119 _Toc436380159 _Toc436380309 _Toc437334038 _Toc24929 _Toc436380160 _Toc436380310 _Toc437334039 _Toc29634 _Toc436380161 _Toc436380311 _Toc437334040 _Toc16413 _Toc436380162 _Toc436380312 _Toc437334041 _Toc27267 _Toc436380163 _Toc436380313 _Toc437334042 _Toc12061 _Toc436380164 _Toc436380314 _Toc437334043 _Toc32605 _Toc436380165 _Toc436380315 _Toc437334044 _Toc14375 _Toc437334046_Toc5219 _Toc436380167 _Toc436380317 _Toc437334049 _Toc20758 _Toc436380168 _Toc436380318 _Toc437334050_Toc2426 _Toc26392 _Toc436380324 _Toc437334051 _Toc436380174 _Toc31057 _Toc17176_Toc8030 _Toc27885 _Toc28553 _Toc11911 _Toc17163 _Toc437334052 _Toc436380325 _Toc436380175 _Toc436380188 _Toc437334065 _Toc436380338 _Toc29612 _Toc437334057 _Toc436380330 _Toc436380180 _Toc24820 _Toc23171 _Toc437334058 _Toc436380331 _Toc436380181 _Toc436380333 _Toc23074 _Toc437334060 _Toc436380183 _Toc436380189 _Toc436380339 _Toc437334066 _Toc14154 _Toc436380197 _Toc436380347 _Toc437334074 _Toc31598 _Toc436380217 _Toc436380364 _Toc437334091 _Toc10365 _Toc436380220 _Toc436380367 _Toc437334094_Toc8795 _Toc436380225 _Toc436380372 _Toc437334099 _Toc281798888888CCCCVVVVaaa$RRRR5555@@@@KKKKWWWWddddqqqq  # , P P P P P P P P U U U U OOOO22221111p !"#$%&'()*+,-./01CDE2345>?6789:;<=@ABFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwx~yz{|}CCCCCCCQQQQ````]]]]$$$$.RRR5555????JJJJVVVVccccpppp}}}}  # , 7 P P P P U U U U OOOO11111111]]]]p ')+-8:?@CGMOX`fouw{}67;EIKQSW[_chjcf.5LMP]eiw}236;BCMNRV\`~ %<@wxRS\^%&.046:=RV_hn~#$+,7?BJMVYcfps}I K T V    " 4 8 @ H K S V _ b j m w z  ' B D H X Y e u y   ' 9 I L P V \ c g w {  * . 2 4 F H X Y a c g i m r )-12?EHJNSW]`f ()>BPTZ\`bfk{ ')35BQTehuxz3:EJMPW[^bgimosMNmpIK'0  "  x{MNmp33333333333s33aF^2<Ra~< MNkmpcbkP9' > Ef>E "/&7P&U)!+2@+[+r+N,jy0q1]5+6}7w;}8<WBR^EeFidIRqI&FM NfO5oO RoU}UMV}=XsX2sYfi[8]9^%U_z"d1idvk>Mrt;lwv}WYGaAP$3U]8 BOA"]Hz?-nB$+6Uqt6"hEh6siwo(A*P}%G{It:{c*Bv- @4 o UnknownNG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial9E eckўSO_GBK-= |8N[5eckN[{SO7eck\h[{SO;E eck\h[_GBK;= |8ўSOSimHei9E eckwiSO_GBK9E eckN[_GBK3.[x Times;([SOSimSunA4 N[_GB2312N[7..{$ CalibriA$BCambria Math QhL L !Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[i2q)?'*2!xx !jg-f5u-~N?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxz{|}~Root Entry FX*KData y31TableUWordDocumentHSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjn FMicrosoft Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q